شنبه ٠٤ فروردين ١٣٩٧
مدیران

مدیرحسابرسی و کنترل داخلی

اکبر زاهدوند

تلفن:8690 داخلی 1550

مدیر حقوقی و امور قراردادها

علیرضا غلامیان

تلفن:8690 داخلی 1541

مدیر بیمه های مهندسی،خاص و انرژی

جلال کشورسیما

تلفن:8690 داخلی 1120


مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

شهروز مجیدی

تلفن:8690 داخلی 1240


مدیر امور مالی

وحید وثوق

تلفن:8690 داخلی 1361

مشاور مدیرعامل

علی نصیری پور

تلفن:8690 داخلی 1230

مدیر بیمه های اتومبیل

امیر کهن

تلفن:8690 داخلی 1330


سرپرست بیمه های اتکایی و روابط بین الملل

احسان همتی

تلفن:8690 داخلی 1155

 مدیر بیمه های مسئولیت

سعید طاهری

تلفن:8690 داخلی 1180


مدیر بازاریابی، فروش،تبلیغات و CRM

امیر رادسعید

تلفن:8690 داخلی 1450

مدیر امور نمایندگان و کارگزاران

غلامرضا مددی

تلفن:8690 داخلی 1220

مدیر امور شعب

امیر شفیعی هنجنی

تلفن:8690 داخلی 1200

سرپرست مدیریت بیمه های باربری و کشتی و هواپیما

سعید رجبیان

تلفن:8690 داخلی 1170


مدیر تحقیق و توسعه و داده کاوی

آناهیتا سالاری

تلفن:8690 داخلی 1530

مدیر خسارت بیمه های اشخاص

سید محمدرضا نوربها

تلفن:8690 داخلی 1109

مدیر صدور بیمه های درمان، عمر و حوادث گروهی

شمسی چرخچی

تلفن:8690 داخلی 1105

مدیر بیمه های آتش سوزی

سیدمهران انوری

تلفن:8690 داخلی 1160

مدیر پشتیبانی و ساختمان

حمیدرضا عطائی

تلفن:8690 داخلی 1301

رییس مجتمع بانک بیمه

فروزان رادمهر

تلفن:8690 داخلی 1000

سرپرست مدیریت روابط عمومی

داوود شکری

تلفن:8690 داخلی 1420

سرپرست مدیریت بیمه های عمر و سرمایه گذاری

وحید مرادی

تلفن:8690 داخلی 1280

سرپرست مدیریت حوزه ریاست

سید علیرضا میرعابدینی

تلفن:8690 داخلی 1565