پنج شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٦
معاونین

معاون فنی

امیرحسین قربانی

تلفن:8690 داخلی 1141

 

معاون برنامه ریزی و فناوری

مجید بنویدی

تلفن:8690 داخلی 1501

 

معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی و دبیر هیات مدیره

علی فتاحی

تلفن:8690 داخلی 1384

 

معاون مالی و سرمایه گذاری

مجید حسینی آملی

تلفن:8690 داخلی 1341