شنبه ٠٤ فروردين ١٣٩٧
شورای فنی

رییس شورای فنی

مجید فیضی

تلفن:8690 داخلی 1481

عضو شورای فنی

اسماعیل مهمانی

تلفن:8690 داخلی 1323

عضو شورای فنی

سید محمدرضا نوربها

تلفن:8690 داخلی 1109

عضو شورای فنی

سید علیرضا میرعابدینی

تلفن:8690داخلی 1563

عضو شورای فنی

امیر کهن

تلفن:8690 داخلی 1330