جمعه ٠٤ خرداد ١٣٩٧
اخذ نمایندگی بر اساس آئین نامه 75 بیمه مرکزی